Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Cz 533/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2013-10-11

Sygn. akt VIII Cz 533/13

POSTANOWIENIE

Dnia 11 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Małgorzata Kończal (spr.)

Sędziowie: SO Katarzyna Borowy, SO Marek Lewandowski

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2013 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela E. A.

przeciwko dłużnikowi Agencji (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

w przedmiocie skargi dłużnika na czynności komornika

na skutek zażalenia dłużnika

od postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

sygn. akt XI Co 931/13

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Toruniu w sprawie z wniosku wierzyciela E. A. przeciwko dłużnikowi Agencji (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oddalił skargę dłużnika oraz wniosek o zawieszenie postępowania oraz nie obciążył wierzyciela kosztami sądowymi.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że dłużnik złożył skargę na czynności komornika kwestionując zasadność postanowienia komornika o ustaleniu kosztów postępowania. Postanowienie to zdaniem skarżącego zostało wydane wadliwie; nadto skarżący zgłosił zarzuty co do prawidłowości ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu będącym podstawą wydania tytułu wykonawczego. Sąd I instancji podkreślił, że komornik działa na podstawie tytułu wykonawczego i nie jest uprawniony do badania zasadności i prawidłowości jego wydania, zatem argumenty zawarte w skardze powinny być podnoszone w toku postępowania rozpoznawczego. W związku natomiast z tym, że skarga podlegała oddaleniu, niezasadnym był też wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła dłużniczka, zaskarżając je w całości i wnosząc o jego zmianę poprzez uchylenie postanowienia komornika w przedmiocie przyznania wierzycielowi kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu w celu wykonania zabezpieczenia w wysokości 900 zł, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie od powódki na swoją rzecz kosztów postępowania w tym adwokackiego według norm przepisanych. Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 745 k.p.c. w zw. z art. 743 k.p.c. w zw. z art. 770 k.p.c. poprzez błędne uznanie, że komornik jest uprawniony do ustalenia kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu zabezpieczającym, w sytuacji gdy należy to do kompetencji Sądu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jako bezzasadne podlega oddaleniu.

W skardze na czynności komornika dłużnik kwestionował zasadność postanowienia komornika o ustaleniu kosztów postępowania. Jednakże przedmiotem badania przez Sąd Rejonowy, który zasadnie oddalił skargę dłużnika, nie była argumentacja przytoczona przez dłużnika następnie w zażaleniu na oddalenie tej skargi. Argumenty podnoszone przez dłużnika w skardze dotyczyły samej zasadności tytułu egzekucyjnego i do tych zarzutów odniósł się Sąd Rejonowy.

Dopiero w zażaleniu dłużnik przytoczył szczegółowo zarzuty mające uzasadnić nieprawidłowość czynności komornika polegających na ustaleniu kosztów postępowania zabezpieczającego w postaci kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym. Sąd Okręgowy nie mógł zatem oceniać zasadności zarzutów podniesionych przez dłużnika dopiero w zażaleniu na oddalenie skargi. Faktycznie bowiem w zażaleniu na postanowienie w przedmiocie oddalenia skargi dłużnika na czynności komornika, dłużnik podniósł nowe zarzuty, inne niż te, na których opierał skargę na czynności komornika, a które to właśnie rozważał Sąd Rejonowy podejmując decyzję o oddaleniu skargi dłużnika na czynności komornika. W ten sposób zasadność tych zarzutów pozostawała już poza sferą badania przez Sąd Okręgowy.

Sąd Okręgowy zatem mając na uwadze powyższe orzekł jak w sentencji na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. art. 397 §2 zdanie pierwsze k.p.c. oraz art. 13 §2 k.p.c..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Kozłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Kończal,  Katarzyna Borowy ,  Marek Lewandowski
Data wytworzenia informacji: